خانه » بایگانی برچسب: کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟

بایگانی برچسب: کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟

کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟

کدام زن قسمت کدام مرد و کدام مرد قسمت کدام زن می شود؟ شماره های حروف بر اساس مدل ابجد: ا:۱ ب:۲ ج:۳ د:۴ ه:۵ و:۶ ز:۷ ح:۸ ط:۹ ی:۱۰ ک:۲۰ ل:۳۰ م:۴۰ ن:۵۰ س:۶۰ ع:۷۰ ف:۸۰ ص:۹۰ ق:۱۰۰ ر:۲۰۰ ش:۳۰۰ ت:۴۰۰ ث:۵۰۰ خ:۶۰۰ ذ:۷۰۰ ض:۸۰۰ ظ:۹۰۰ غ:۱۰۰۰ مثال: دو اسم ماهان و ماه م(۴۰)+ا(۱)+ه(۵)+ا(۱)+ن(۵۰)+م(۴۰)+ا(۱)+ه(۵) ۴۰+۱+۵+۱+۵۰+۴۰+۱+۵=۱۴۸ اگر ۱۴۸ را پنج …

توضیحات بیشتر »