خانه » ♦ مقالات ، تحقیقات و پروژه رایگان دانشجویی » ♦ حقوق » مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

نوشته دکتر سعید حکمت

استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی

کلیات درباره مسمومیت ها

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

جرم

قانون مجازات عمومی ایران ماده ۱۷۰ میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده ۱۷۶ چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد ۳۰ و ۳۱۷ قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده ۱۷۰ قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده ۱۷۶ دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر ۲۰ روز گردد مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از ۲۰ روز گردد مرتکب به ۱۱ روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

۱-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

۲-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

۳-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخی تندخو و ستیزه جو می گردند و بعضی دیگر ممکنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواری نمایند و زار زار بگریند .

نظر باینکه عمل قوه عاقله موقتا تعطیل میس شود شخص مست با گذشته خود فاصله می گیرد . نگرانیها و آلام روحی و دغدغه خاطر خویش را فراموش می کند . بعبارت دیگر چون قدرت فکر کردن از او سلب می شود دیگر دچار کابوس افکار نیست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حیا از بین رفت بالمال ارتکاب شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم برای اشخاص مست بعلت ضایع شدن قوه درک قباحت تسهیل می شود .

جنایات جنسی آدم کشی ضرب و جرح دزدی و ولگردی در بسیاری از موارد متعاقب استعمال نوشابه های الکلی رخ می دهد در شهرهائیکه نظم و ترتیبی در امور رانندگی وجود دارد چنانچه بی نظمی و حادثه ای در امر عبور و مرور روی دهد منشا آنرا باید در استعمال نوشابه های الکلی بوسیله راننده مزاحم و مست جستجو کرد.

الکل و مسائل اجتماعی

در کشورهای آمریکا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یکشنبه بیش از سایر روزهاست چون مرد در کافه های دهکده دور هم برای سرگرمی جمع می شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه های الکلی محیط دوستانه آنان بتدریج بیک محیط آشفته و خصمانه تبدیل می گردد و چه بسا اتفاق می افتد که بین آنان زد و خوردی روی میدهد که منتهی بقتل می شود و گاهی اوقات با چوب دستی یا گرز و چماق خود بجان یکدیگر می افتند و برخی که برای احتیاط معمولا پنجه بکس با خود همراه دارند ضربات کشنده بیکدیگر وارد می کنند و بعضی آنان هم با پی (شاخ ) گاو و یک قطعه سرب حربه خطرناکی درست میکنند و یا بسک شکارچیان کوهستان آلپ چاقوی بزرگ شکاری با غلاف چرمی بکمر میبندند و پس از مستی به چاقو کشی می پردازند.

بطور کلی زندگی این قبیل شهرنشیانان بیشتر دستخوش مخاطرات ناشی از نوشابه های الکلی است

پروفسور پل پرن استاد دانشکده پزشکی نانت و دبیر کل گروه پزشکی مبارزه با الکل در اثر جامعی که لنام الکلیسم و مسائل پزشکی و اجتماعی و اقتصادی بسال ۱۹۵۰ منتشر ساخته چنین می نویسد.

طبق گزارشات رسمی وزارت دارائی فرانسه در آن کشور ۴۵۵۰۵۴ مشروب فروشی دائر بوده است یعنی برای هر ۸۶ نفر (در این رقم نوزادان و شیر خواران و کوکان سالخورگان و زنان بحساب آمده است ) . یک مشروب فروشی دائر بوده است و بحسابی دیگر در برابر هر یک نانوائی ده مشروب فروشی وجود داشته .

در دهکده ای که بیش از پانصد سکنه نداشته چهارده مشروبفروشی دائر بوده در دهکده دیگر برای ۱۱۵۰ نفر سکنه ۳۷ باب مشروبفروشی در فعالیت بوده است .

در ساخل رودلورا در شهر زیبای نانت در هر سه قدم بیک مشروب فروشی برخورد مینمائیم در مناطقی که بر اثر بمباران جنگی به تل خاکی تبدیل شده بود علی رغم تعالیم مذهبی نخست بترمیم و تجدید بنای کافه ها و میخانه ها پرداختند . در حالیکه برای تامین مسکن نگون بخان و ماتمزدگان که آشیانه آنان طعمه حریق و بمبارانهای هوائی شده و وسایل ترمیم ضروری وجود نداشته فورا وسایل کافی از شیشه های بزرگ و رنگ برای نقاشی و روبراه کردم مغازه های نوشابه فروشی کافه ها و میخانه های پرداخته اند .

تعلیم و تربیت و مبارزه با میگساری

فیلسوف یونانی راست گفته است که (خدائی تراز تربیت فنی نیست) زیرا در سایه تربیت صحیح می توان بمقام والائی (انسانیت) را یافت و از قید اسارت و جهل و بردگی آزاد گردید.

بیهوده نبود که دانتن (۱۷۹۴-۱۷۵۹) خطیب و بزرگمردعصر انقلاب فرانسه میگفت (بعد از زنان تعلیم و تربیت اولین مایحتاج ملت است) حیات اجتماع بدون تربیت صحیح میسر نخواهد بود . هیچ ترتیبی بهتر از تربیت دینی نمی تواند یک جامعه را از شر رذائل مصون دارد . نور ایمان اعتقاد حقیقی که بر پایه علمی استوار باشد و توجه بخدا می تواند ملتی را بره راست هدایت کند . ایمان واقعی داروی تمام دردهای اخلاقی است اگر می خواهید قومیرا از آفات ردائل بر کنار دارید ایمانرا در قلوب آنان استوار سازید. ایمان دل آدمیرا از نور امید روشن میسازد . رکن اساسی حیات امید است . بر مشکلات زندگی فقط در پرتو نور ایمان و هدایت عقل و اراده آهنین می توان فائق آمد .

هانری برگسن (۱۹۴۱-۱۸۵۹) فیلسوف فرانسوی می گفت (اصلاح بشر در بازگشت بسوی خداست) آنکه همیشه متوجه مبدا آفرینش است برای تحمل ناملایمات احتیاج بباده ناب ندارد و آنکه دائم سرخوش از نشاط ایمانست خویشتنرا نیازمند نشاط ساختگی و زودگذر شراب نخواهد دید و بنابراین موجی نیست که رخت به میخانه کشیده و خود را گرفتار زوال عقل سازد .

دیل کارنگی نویسنده معصر آمریکایی می گوید (هزاران نفر از اشخاصیکه بعذاب روحی گرفتارند و در تیمارستانها داد و فریاد می کشند چنانچه بعوض یکه و تنها رفتن بجنگ زندگی دست استمداد بسوی قدرت مبدا دراز کرده بودند و متحملا نجات مییافتند )

از تاثیر تداوی روحی نباید غافل ماند . هر کجا که قلبی تیره و روحی افسرده را بخواهند درمان کنند یکی از موثرترین داروها توسل بمبدا آفرینش است . در معتادان بالکل یا مبتلایای بالکسیم نیز تاثیرات تعلیمات اخلاقی و عقاید مذهبی غیر قابل تردید می باشد تا چراغ ایمانرا در دل مردم برافروزد زیرا ایمان موثرترین حربه در مبارزه با کلیه مفاسد اجتماعی و اخلاقی است ملتیکه واقعا مومن و یکتاپرست باشد اصولا نیاز بشراب نخواهد داشت چه رسد به آنکه بالکیسم دچار شود و ناگزیر بمبارزه با آن گردد.

اسلام برای پاره کردن زنجیر اوهام و خرافات و بیدادگری و جهل و فقر قیام نمود . آزادی همراه با آسایش و توام با آ قائی آزادی ملازم با شجاعت و عفت و مناعت . آزادی همگام با سلامت و نشاط . آزادی یعنی ترک بندگی نسبت به تنهائی درونی شهوت و غضب و هوی هوس و نسبت به هر چه انسان را به تعظیم خود بدون استحقاق درآورد .

اسلام یکباره نوشابه های الکلی را تحریم کرد و بر آن قلم بطلان کشید زیرا آنرا منای با حکومت عقل و سلامت جسم و حریت تشخیص دارد. نوشیدن الکل از آننظر با آزادی مغایرت دارد که شخص مست یکجا تسلیم و برده نفس اماره می شود . اگر قرآن این بحر بی کران و منبع فیاض ابدی هیچ چیز جز آیات اجتناب از خمر در خود نمی داشت برای نگارنده قبول اعجاز آن کافی بود.

اسلام بشر را بجوانمردی و آزاد منشی و برابری و برادری و تعاون و پرستش خدای یگانه جهان احترام بمقررات و قوانین انسانیت دعوت و با هر چه که بر را کوچک و ذلیل و زبون نماید بمبارزه برخاست و یکی از هدفهای اصلی خود را مبارزه با خوی سبعیت و بهمیت که منشا آن نفس اماره است قرار دارد .

الکل مقام انسان را پست می سازد . جوانمردی و آزاد منشی را خفه می کند . نظام اجتماعی را مختل می نماید .

به بیان ابوالفضل رشد الدین المیبدی مفسر معروف و صاحب (کشف الاسرار و عدت ابرار ) توجه نمائیم (خمراصل خبائث و کلید کبائر. مایه جنایات و تخم ضلالات و منبع فتنه . عقل را بپوشد و دل را تاریک کند . و چشمه طاعت را خشک کند . و در غفلت بگشاید. نفس را خمر مست شود . دل از غفلت مست شود و از راز باز ماند) نفس اماره خود بفرمان نوشابه های الکلی است . باید از آن اجتناب ورزید تا در پرتو نور هدایت الهی بفضائل و ملکات انسانی آراسته شد و دارای نفس مطمئنه گردید. حال این سئوال پیش می آید که تعلیمات دینی خاصه تبلیعات ضد الکلی را باید از کجا شروع کرد؟ جواب این پرسش روشن است . این تعلمیات باید از خانه آغاز و بمدرسه کشیده شده تا بعد از مدرسه ادامه یابد . مربیان ما از آموزگاران و دبیران باید اطلاعات کافی و عمیق از مضرات نوشابه های الکلی در دانشسراها فرا گیرند . پدران و مادران در خانواده ها مربیان در آموزشگاهها باید سرمشق واقعی برای کودکان و جوانان باشند. نباید هرگز میگساری کنند زیرا کودکانرا حس تقلید بسیار نیرومند است و نحوه تعلمیات باید چگونه باشد بحثی است که آنرا به متخصصان تعلیم و تربیت وا میگذاریم .

منابع:

۱- اینک که پای ارقام بمیان آمد بارقام دیگری که همین محقق در مقدمه کتاب خود ذکر کرده است اشاره می شود .

میزان مصرف سرانه الکل مطلق در کشورهای اروپائی در هر سال بطور تقریب

فرانسه ۲۷ لیتر سوئد ۳ لیتر

آلمان ۴ لیتر بلژیک ۹ لیتر

ایتالیا ۱۱٫۲۳ لیتر نروژ ۱٫۹ لیتر

فنلاند ۰٫۸۷ لیتر بریتانیای کبیر ۴٫۵ لیتر

مصرف سرانه شراب در فرانسه از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۸ رو بافزایش بوده است بطوریکه در ۱۸۸۰ مصرف سرانه ۷۰ لیتر و در ۱۹۲۲ این رقم به ۱۲۳ لیتر و در ۱۹۸۳ به ۲۰۰ لیتر رسیده بود (فراموش نشود که این رقمها معدل مصارف سالیانه است و فرض بر این گردیده که نوزادان و شیرخوارگان فرانسوی نیز سهم خود را نوشیده اند و با این ترتیب معلوم می شود که در واقع مصرف کنندگان بزرگ روزانه ۳ الی ۴ لیتر هم می نوشیده اند مصرف سالیانه الکل تقطیری در فرانسه از ۴۲٫۴۴۵٫۲۰۰ لیتر تجاوز می کند . و بر این رقم باید ۱۵۰ میلیون لیتر محصول قاچاق سالانه را افزود.

(در مورد نوشابه آبجو بحساب نیامده است در حالیکه گاهی آبجو آلمانی از شراب فرانسوی قوی تر است )

تعداد نوشابه فروش ها

در فرانسه یک نوشابه فروشی برای ۸۶ نفر

در آلمان یک نوشابه فروشی برای ۲۴۶ نفر

در انگلستان یک نوشابه فروشی برای ۴۳۰ نفر

در سوئد یک نوشابه فروشی برای ۳۰۰ نفر

افزایش الکلیسم در فرانسه

تعداد نوشابه فروشی در سال ۱۸۸۵: ۲۹۱٫۰۰۰ و در سال ۱۹۳۶ – ۵۸۸۶۰۰

مصرف سرانه شراب در سال ۱۸۸۰: ۷۰ لیتر و در سال ۱۹۳۸-۲۰۰ لیتر

نوشندگان نوشابه های الکلی در سال ۱۸۸۰: ۶۹٫۱۶۲ نفر در سال ۱۹۴۳: ۵۰۰۰۰۰ نفر

مبلغی که ملت فرانسه برای مصرف نوشابه های الکلی در سال ۱۹۳۷ پرداخته است از ۲۵ میلیارد فرانک تجاوز می کرد که ۱۶ میلیارد آن فقط بمصرف شراب رسیده و بقیه آن برای سایر نوشابه های الکلی پرداخت شده است .

الکل حرف می زند و سخنرانی میکند

من جادوی جوانی هستم . قبایم از امیداوری رنگین است . هر اقدامیکه میکنم در آن مظفر و غلبه با من است من بجاودان از منه قدیمه که موضوع افسانه های دیرین است شباهت ندارم . از عطر گلهای رنگارنگ و از شبنمی که از اثر آفتاب بامداد الوان قدس و قزح را در خود نمودار میکند تغذیه نمی نمایم .

من وقت خود را باستماع نغمه های مرغان خوش لحن و تماشای گلهای ارغوانی ضایع نکرده و در زیر گلهای سبز و خرم نباتات مسکن نمیکنم . مطلوب من خون سرخ و گرم و گوشت لرزان قربانیهایم می باشد. آهنگی برای من خوش آیندتر از محتضرین و فریاد دلخراش زنان شوهر مرده و ناله زاری مادران بی پسر نبوده و نیست. جنگهای خونین منحوس قحط و غلا وبا و طاعون در مقابل من بازیهای بچه گانه اند . من بتنهائی مجموع آنهایم . اینان در مقابل همه این بلیات مقاومت کرده و راه زوال و فنا را نپیموده ولی حتما این اشخاص را خواهم کشت . صدمات اغلب بلاها موقتی است لیکن صدمه من ابدی مثلا شوهر میمیرد و برای رنش باز فی الجمله تسلی و امیدواری باقیست و آن عبارت از بچه شیرخوار اوست ولی من بچه را با خود پدر کشته و برای مادر اثری از امیدواری نمیگذارم بیائید بیائید بطرف من مردان سرافراز متفکرین موقر عمله های سیاه دست . آرتیست دست سفید . بیائید بیائید و بنوشید . چندی نخواهد گذشت که شما حیوانات ناپاک و موجبات تنفر و خوف و هراس خواهدی بود .

من سر سلسله تمام بدنامی هایم و دیکتاتور کلیه پست فطرتیها من شرافت و تقوی را در خانواده من کار و درستکاری را در کارخانه من شجاعت و میهن دوستی را در سرباز خانه بکلی نابود می کنم .

من مهیا کننده عذابها و ناخوشیهایم و پریشانیها ایمرد بیچاره تو خود را مالک خود و شخص با همت قوی تنومند میپنداری و بموجب آنکه حرکتی تصور مینمائی که نسبت بخود تصاحب و تمالک داری ؟ زهی تصور باطل . اشتباه میکنی تو اسیر منی که هر کجا بخواهم ترا خواهم برد.

تو بیش از یک مجسمه مقوائی نیستی که ریسمانت در دست من است هر طور خواهم حرکت میدهم و هر وقت بخواهم می شکنم . من خون ترا مسموم عضلاتت را خرد و مغز ترا معیوب میکنم دیگر چه می توانی بکنی؟ میخواهی از دست من خلاص بشوی ؟ ترا جرئت فوق العاده و همت بی اندازه لازمست و حال آنکه هیچکدام از اینها را نداری زیرا روزیکه لبت بلب من برخورد همه آنها را از دست داده ائی و هیچکدام از اینها را نداری آیا دانستی من کیستم ؟ من تعبیه کننده معاصی من خرابی و من بدنامی من شکنجه دهنده عذاب من خجالت و شرمساری من مرگ و نابودی من اکل هستم .

دوای ضد الکل فقط یکی دو روز بدون اینکه مست بشوی با مستان نشین است بدون اینکه مست بشوی .

این مست را نگاه کنید که پدر یک خانواده است پولی را که در ظرف یک هفته کار کردن با هزاران خون دل به دست آورده در ظرف چند ساعت همه آنرا در میخانه برایگان از دست داده دست خالی نزد خانوادده بدبختش برمیگردد. اثری از وجدان و نمونه ای از عاطفه در این مرد نمانده و قوه ممیزه او بالمره فانی گشته است .

هرگز دیده نشده است حیوانی بچه های خود را از گرسنگی بکشد. این نادان بی وجوان نان یومیه و قوت لا یموت اطفال بیگناه خود را در میخانه داخل چند گیلاس مشروب کرده همه را خورده و تمام نموده از آن نه ندامتی در مغز دارد و نه تاسفی در دل .

هنگام ورود بخانه ویرا نه صدای دلخراش زن و بچه های گرسنه وی متاثر نکرده سهل است که عصبانیتش نموده مانند حیوان درنده ای بر آنان حمله کرده بحکم الکل بیچاره های را مورد ضرب و ستم قرار می دهد. احوال زن و بچه بدبخت تمام سال بدین منوال میگذرد و راه نجاتی برای ایشان بجز مرگ پدر نمی ماند. شاعر آگاه دل شیرین سخن صائب تبریزی مضمون اینهمه را در یک بیت شیوا ملخص کرده :

کفاره شرابخواری های بیحساب

هشیار در میانه مستان نشستن است

۱-اما درباره مردمیکه از جهالت بباده گساری پرداختند باید دائما این نغمه در گوش آنان خوانده شود که الکل سمی است خطرناک مست آدمی است مسموم که عقل خود را از دست داده است .

الکل ضرورت ندارد بلکه ضرر دارد. الکل غذا نیست بلکه زهر است . الکل تقویت نمیکند بلکه قوا را تحلیل می برد الکل قدرت کار را زیاد نمی کند بلکه اشتباهات و سوانح را می افزاید . الکل عمر را کوتاه و مزاج را علیل و ناتوان می سازد.

الکل نسل آدمیرا خراب و نژاد را فاسد می کند . خلاصه باید اینگونه شعارهای کوتاه و موثر و محکم را در مغز مردم رسوخ داد. برای این تبلیغات باید از کلیه وسائل تبلیغاتی رادیو تلویزیون سینما تئاتر روزنامه مجله کتاب و اعلامیه استفاده کرد.

آنقدر که این نحو اثر دارد سخنرانیها موثر نخواهد بود. روشنفکران مربیان استادان علمای روحانی روزنامه نگاران نویسندگان قضات خلاصه کلیه میهن پرستان و نوعدوستان باید مبارزه با میگساری را وجهه همت خود سازنده و دولتها را در این امر یاری دهند .

در اتازونی ۸ میلیون و در انگلستان قریب ۵ میلیون نفر در سازمانهائیکه برای مبارزه با الکل تشکیل شده شرکت دارند در کانادا که بسال ۱۹۴۹ بیش از ده میلیون نفر جمعیت نداشت ۵۴۹ حلقه با ۸۴٫۰۰۰ نفر عضو پیوسته (که ۴۳٫۰۰۰ نفر آن مرد بوده اند ) با میگساری مبارزه میکردند .

در کشور ما ایران که قاطبه ملت آن مسلمان هستند باید به پیروی از احکام دینی از این آتش خانمان سوز روبرگردانند . امر به معروف و نهی از منکر یا حکومت عقل و پیروی از اوامر ان تکالیف دینی مسلمان است و ما خود چهارده قرن است که بهترین تعلیمات آسمانی برای تامین سعادت مادی و معنوی خود داریم و اینک میخواهیم از تجربه تلخ دیگران استفاده کنیم.

مبارزه دولت آمریکا با استعمال نوشابه های الکلی

تغییر این عوامل معرفت النفسی مستلزم صرف وقت بسیار طولانی است و همه چاره شدنی است مشکلی که برای ملت و دولت فرانسه پیش آمده است تجربه تلخ آمریکا و شکست مفتضحانه آن دولت در مبارزه با میگساری است . فرانسویان میگویند آمریکائیان در این مبارزه سخت شکست خورده اند و نا نباید تجربه آنها را تکرار نمائیم . اما باید دید که آیا واقعا آمریکائیان مصمم بوده ند که این آفت اجتماعی و ملی را از راه خود بردارند؟ ذیلا به تماشای یک خیمه شب بازی بنام (تحریم میگساری) در آمریکا میپردازیم .

این خیمه شب بازی بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ در آمریکا جریان داشت و نتیجه آن بنام (شکست تحریم الکل ) بهانه ای بدست کلیه مخالفان مبارزه با میگساری داد.

این نمایش در چهار پرده باین شرح بر روی صحنه آمده است .

۲-ناگهان حکومت اتازونی مصمم شد که نوشابه های الکلی را در سرتاسر ممالک متحده تحریم کند .

۳-نتایج آن بر خلاف انتظار بسیار ناگوار بوده است .

۴-حکومت دیگری تحریم را ملغی ساخت.

۵-امور بوضع سابق خود برگشت .

مقررات مبارزه با میگساری در سویس

طبق ماده ۳۲ مکرر قانون اساسی فدرال سویس که بسال ۱۹۳۰ در آن تجدید نظر به عمل آمد (کنفدراسیون حق دارد در زمینه ساختن واردات تصفیه و تقطیر ثانوی فروش و مالیات نوشابه های الکلی قانونی وضع نماید.)

و اساس قانون گزاری باید تقلیل مصرف کاهش واردات و حذف تدریجی تولید آب حیات باشد . بعکس قانون باید تولید میوه تقطیر را به مواد قابل تغذیه انسانی و حیوانی تشویق نماید کفدراسیون باید بنحو مطلوب و مرضی الطرفین دستگاههای تقطیر را از صاحبان آنها خریداری نماید تا باین ترتیب از تولید آب حیات بکاهد .

طبق گزارش که پرفسور پرن در کتاب خود نقل کرده است از آغاز اجرای قوانین مربوطه به نوشابه های الکلی تا ۱۹۴۳ هیجده درصد از دستگاههای تقطیر را دولت با قیمت مناسب از صاحیان آنها خریداری نمود و بموجب قانون جدید از آغاز ۱۹۴۵ برای تقطیر روستائیان باید تحصیل امتیاز نمایند. برای تولید بعضی از نوشابه های مخصوص در منازل بطور استثنا اجازه داده می شود . منتهی باید مقدار آن تولید معلوم باشد بعلاوه مالکانیکه محصول خود را شخصا تقطیر میکنند باید نوشابه های حاصله را باداره کل انحصار بفروشند . اما دیری نپائید که اداره کل انحصار سوئیس در اجرای این سیستم با وفور محصول و خرید فوق العاده سنگین آب حیات روبرو شد بهمین جهت مدیر کل جدید انحصاری مساعی خود را در اینراه بکار برد که طببق اصول و قاعده معین در تولید نوع میوه تغییری بوجود آورد و کشت میوه های دیگری را که مغذی و مفیدتر از انگور باشد تشویق کند و استعمال میوه های غیر الکلی را ترویج نماید . نتیجه این اقدام آنچنان رضایت بخش بود که حتی علیرغم وفور محصول مصرف آب حیات رو بکاهش نهاد از ۱۱٫۸ لیتر در سالهای ۸۴-۱۸۸۰ به ۲٫۹ لیتر در سالهای ۳۸-۱۹۳۳ و به ۲٫۳۱ لیتر در سالهای ۴۴-۱۹۳۹ رسید.

انحصار فدرال از راه ترویج کشاورزی و تعلیم روشهای کشت و پیوند موفق گردید میوه های مغذی تر و مطلوبتری نصیب روستائیان نماید و در نتیجه آنان از تولید میوه هایئیکه جز برای تقطیر مصرف دیگری ندارد صرفنظر نمایند.

از سال ۱۹۳۲ تعداد ۲۶۷٫۰۰۰ درخت بکمک اداره کل انحصار الکل پیوند زده شد از سال ۱۹۳۶ سالانه ۵۰۰٫۰۰ درخت باروش کاملا جدید هرس گردید . یک میلیون درخت فرسوده و بیحاصل جای خود را بدرختان جوان بار آور دادند . کمک اداره انحصار برای تبدیل نوع میوه و بهبود وضع کشاورزی در اجرای قانون جدید مربوط بالکل از ۳ میلیون فرانک سوئیسی تجاوز نکرد. اداره انحصار حمل میوه را بمانطقیکه دچار کمبود میوه هستند و یا اصولا میوه ندارند خود بعهده گرفت و سازمانی برای توزیع مجانی میوه بین کودکان تاسیس نمود و برای جمعیت های کم درآمد و مردم نیازمند میوه را در ازقیمت نازلی ارسال میداشت.

اداره کل انحصار علاوه بر تغلیظ آب میوه ها تفاله آن را برای شساختن پکتین و یا آذوقه چهارپایان اختصاص داد. یکی از جنبه های بسیار جالب سیستم کار اداره کل انحصار الکل سویس مزایای مالی آنست که در مقابل مخارجی که بر عهده گرفت در ظرف پنجسال ۱۱٫۷ میلیون فرانک سوئیس سود برده است .

درآمد الکل جز بودجه کنفدراسیون و کانتونها محسوب نخواهد شد باین معنی که نیمی از آن طبق قانون اساسی به کنفدراسیون پرداخته می شود تا برای بیمه پیری و حمایت بازماندگان مصرف شود. نیم دیگر به کانتونها پرداخته می شود تا معادل ۱۰ درصد بدان اضافه نموده و کلیه مبلغ را صرف مبارزه با علل و آثار الکلیسم نمایند.

تجربه سوئیس بسیار رضایت بخش بود زیرا دولت با روش عاقلانه ای کوشید تا از تولید نوشابه های تخمیری تا آنجا که امکان داشته و بنوبه خود بسیار قابل ملاحظه و مهم بود بکاهد و مصرف میوه و آب میوه را ترویج دهد و زندگی روستائیکه قبلا بعمل تخمیر و تقطیر اشتغال داشته اند با کشاورزی نوین بالاتر برد و سلامت را تامین نموده و از عواقب شوم الکلیسم بر حذر داشته و در عین حال سود مالی فراوان عاید نماید.

مبارزه با میگساری در فرانسه

سالها ملت فرانسه دچار مخاطرات و عواقب شوم میگساری گردید . در منجلابی فرو رفت که مفری برای خود نمی یافت دانشمندان و میهن پرستان فرانسوی که شاهد سقوط مردم کشور خود بودند مبارزه وسیع و دامنه داری با میگساری در پیش گرفتند که بررسی اقدامات آنها خالی از فایده نیست .

در راس این مبارزات و تسلیحات ضد الکلی باید از آکادمی پزشکی و سپس از چندین موسسه رسمی علمی و در مرحله سوم از جمعیت پزشکی بررسی مبارزات الکلی و سرانجام از جمعیت های ضد الکلی نام برد.

آکادمی پزشگی – این موسسه عظیم علمی کشور فرانسه که پیش از هر مقام دیگری از نظر علمی شایستگی دارد و بمطالعه تاثیر الکل در سلامت و بهداشت ملت میپردازد بموقع متصدیان امور کشور را از عواقب خطرناک میگساری آگاه میسازد و بهمین جهت آکادمی پزشکی فرانسه در راس تسلیحات ضد الکلی قرار دارد . در نظر نیست که مشروح اقدامات آکادمی در اینجا گفته شود بلکه به ذکر فهرست افعالیت آکادمی در زمینه مبارزه با میگساری اکتفا میشود .

بسال ۱۹۰۲ و همچنین در سال ۱۹۰۳ دو گزارش توسط پرفسور لابورد (Prof Laborde) راجع به مخاطرات نوشابه های الکلی اسانس دار تسلیم آکادمی شده است . در این گزارشها به مخاطرات فردی خانوادگی ملی الکلیسم و مرگ و میر روز افزون میگساران اشاره گردید و از خونسردی مقامات کشور در برابر این ضایعه ملی اظهار تاسف شد. در گزارش دوم یادداشت پرفسور لانسرو (Prof Lancerse) نیز ضمیمه بود که در آن از بیماریهای ناشی از نوشابه های الکلی و عوارض شراب سخن در میان بوده است آکادمی پزشکی پس از چهار جلسه قطعنامه زیر را تصویب کرد.

۱-آکادمی اعلام میدارد که هر نوع اسانس اعم از طبیعی یا مصنوعی و همچنین عصاره موادیکه با الکل یا شراب میامیزند نوشابه را مضر و خطرناک می سازد.

۲-آکادمی اعلام می دارد که خطر نوشابه های ناشی از اسانسها و اکل می باشد. جا دارد که دولت بر این قبیل نوشابه ها آنچنان مالیات سنگینی وضع نماید که عملا استعمال نوشابه های الکلی تحریم گردد.

۳-آکادمی مخصوصا ازهان عمومی را به خطر آپریتیف ها جلب می نماید . (نوشابه های الکلی اسانس دارد که ناشتا پیش از غذا صرف شود . چون معده خالی است جذب آن سریعتر صورت میگیرد . خطر مسمومیت آن بیشتر از سایر نوشابه هاست پیش از غذا صرف شود. چون معده خالی است جذب آن سریعتر صورت میگیرد خطر مسمومیت آن بیشتر از سایر نوشابه هاست هر چند که قطعنامه فوق در دهم مارس ۱۹۰۳ تصویب شد اما در ۱۵ مارس ۱۹۱۵ فقط نوشابه های الکلی که دارای اسانس باشد تحریم گردید.

در هیمن سال آکادمی پزشکی بر اثر گزارش ژیلبرباله (Prof G. Ballt) آرزوهای خود را باین شرح اعلام کرد. آکادمی پزشکی بسیار متاسف است که مبارزه علیه توسعه و نشر الکلیسم در فرانسه مدتهاست که بتاخیر افتاده وظیفه میهنی ایجاب میکند که بدون فوت وقت تصمیم قاطع اختاذ شود ضمن تجدید تبریکات برای الغای فروش افسنطین آرزومد است که:

۱-برای تولید و فروش آپریتیف ها که محتوی اسانسها هستند و همچنین مشروباتیکه از شراب سفید بدست می آیند و الکلی بیش از ۲۳ درجه دارند مقررات خاصی وضع شوند و برای آپریتیف ها مالیات سنگینی تصویب نمایند.

۲-پارلمان برای تقلیل پیاله فروشیها در مدت کوتاه و بطریق شایسته ای مقررات خاصی تصویب نماید.

۳-بموجب قانون فروش عرقها لیکورها آپریتیف ها ممنوع گردد فقط صرف نوشابه هائی که دارای اسانس نباشند و الکل آن کمتر از ۲۳ درجه باشد در سالن رستورانها و آنهم ضمن صرف غذا مجاز باشد.

۴-ورود زنان و اطفال کمتر از ۱۸ سال به پیاله فروشیها ممنوع گردد .

۵-امتیاز مالکانی که انگور محصول خود را برای مصرف شخصی تقطیر میکنند لغو گردد.

۶- محاکم دادگستری از قبول دادخواست برای وصول طلب ناشی از فروش نسیه نوشابه های الکلی خودداری نمایند . بعلاوه آکادمی از متصدیان امور انتظار دارد که مقید باحترام قانون باشند . قوانین و فرامین ناظر بمصرف نوشابه های الکلی را که بدست فراموشی سپرده شده بمورد اجرا گذارند و از تظاهرات مستانه جلوگیری نمایند و در صورت لزوم از جمعیت ملی ضد الکلی استمداد نمایند .

بسال ۱۹۲۵ پروفسور أشار (Prof . Achard) اعلام خطر کرد که بیست درصد بیماران بخش او را الکلیها تشکیل داده اند و سیروز در زنان رو بتوسعه نهاده است

از پیش داوری های ملت درباره اینکه (الکل برای کار ضروری است) و نوشابههای تخمیری دارای خواص بهداشتی هستند اظهار تاسف نمود . از قطع درختان زیتون در جنوب و کاشتن مو بجای آن تاثر عمیق خود را ابراز داشت . توصیه نمود بجای نوشابه های تخمیری آب میوه تخمیر نشده استعمال نمایند و همچنین درباره لزوم تعلیمات ضد الکلی در مدارس اصرار ورزید . در همان سال پرفسور لپین (Lepine) از لیون درباره مضرات الکل بطور کلی و اثر آن خاصه در روی اعصاب مقاله جالب توجهی انتشار داد.

آکادمی پزشکی از اینکه بتازگی از طرف مجامع علمی اطلاع یافته است که طی سه سال اخیر الکلیسم بصورت وخیمی در فرانسه رو بتوسعه نهاده شدید متاثر است . چون خطر الکلیسم یک خطر واقعی ملی است این اقدامات فوری اجتناب ناپذیر است .

۱-اجرای جدی قوانین و آئین نامه های موجود که از یک سو ناظر به استقرار پیاله فروشیها و از سوی دیگر مربوط به ساعات کار این پیاله فروشیهاست

۲-تقلیل فاحش و سریع این قبیل موسسات در فرانسه

۳-تدوین قوانین اجباری پیاله فروشیها در بعضی اوضاع و احوال از قبیل اعتصابها و انتخابات

۴-تعطیل اجباری پیاله فروشیها در بعضی اوضاع و احوال از قبیل اعتصابها و انتخابات .

آکادمی تقاضا دارد که در رژیم تولید نوشابه های تقطیری که برای مصرف شخص روستاها معمول است تجدید نظر شود . زیر این وضع الکلیسم را در روستاها بشدت رواج داده است و مستلزم مراقبت شدید برای جلوگیری از قاچاق می باشد (میزان تولید عرق قاچاق تحت عنوان تولید برای مصرف شخصی در سال ۱۵۰ میلیون تجاوز میکرد).

آکادمی از متصدیان امور درخواست میکند که برنامه های رسمی برای تعلیمات ضد الکل تدوین کنند که نقش ارزنده اجتماعی تربیتی داشته باشد آکادمی در برابر افزایش حوادث ناشی از مسمومیت الکل توجه مقامات دولتی را بخواسته (کانون پزشکی قانونی فرانسه) راجع باقدامیکه در کشورهای دیگر بهنگام بروز حوادث عبور و مرور و نزاع و ضرب و جرح برای اندازه گیری اجباری الکل موجود در خون است که افراد هم سنخ بتوانند در مرکز مربوط بخود گرد آمده منحصرا نوشابه های غیر الکلی بنوشند. پس از فریاد اعلام خطر پروفسور لاپیسک (Lapicque) گزارشهای پرفسور لاواکستین (Lenactine) و پرفسور فورئو (Fourneau) بطور مشروح و دقیق فیزیوپاتالوژی الکلیسم را آشکار نمود و عقیده عده ای از پزشکان را دائر بر بی ضرری شراب طبیعی اگر بحد اعتدال نوشیده شود محکوم ساخت .

بالاخره در ۱۴ اکتبر ۱۹۴۱ آکادمی پزشکی فرانسه خواسته های آقای ریمن (Riemain) دبیر کل اتفاق ملی علیه الکلیسم را بعنوان یک منشور واقعی ضد الکلیسم باین شرح تصویب کرد.

۱-تقلیل سریع پیاله فروشیها – مخصوصا از این پس هر کس بخواهد جو از پیاله فروشی جدیدی بگیرد.

۲-در مجامع عمومی استعمال نوشابه های الکلی برای همیشه ممنوع شود .

برای استعمال الکل کارت مخصوص (رژیم سابق سوئد) صادر شود .

۳-امتیاز کسانیکه محصولات خود را برای مصارف شخصی تقطیر میکنند لغو گردد.

۴-قانون ۲۳ اوت ۱۹۴۰ راجع به تحریم آگهیهای تبلیغاتی درباره آپرتیتف ها شامل کلیه نوشابه های الکلی گردد (باستثنا آبجو سیدر – پهواره و شراب عسلی )

۵-به انجمن های رسمی ضد الکلی حق تعقیب هر گونه تخلف از قانون مربوط به الکل داده شد.

۶-تولید آبمیوه تشویق شود و برای تهیه کنندگان آبمیوه جواز و تسهیلات فراهم شود .

۷-الغای ماده ۱۶ ژوئیه ۱۹۲۱

۸-ایجاد مرکز اجتماعات در هر برزن

۹-بدادگاهها اجازه داده شود که الکلیک های خطرناک را اجبار را برای درمان در مراکز مخصوصی بستری کنند .

۱۰-در پایان امتحانات تحصیلی آزمایش ضد الکلیک بعمل آید .

بعد از رهائی فرانسه از نیروی اشغالگران نازی آکادمی پزشکی فرانسه بمبارزه جدی و سرسخت خود ادامه داد و در مقابل حملات چند تن از نمایندگان مزدور بازرگانان الکل که به مجلس ملی راه یافته بودند مردانه ایستادگی کردند و از ذکر حقایق خودداری نمودند .

در ۲۵ مارس ۱۹۴۸ آکادمی باتفاق آرا قطعنامه ذیل را تصویب کرد .

(آکادمی مجددا علیه استعمال فروش آپرتیتف های الکلی که برای سلامت عمومی خطرناک است اعتراض میکند) در ۲۴ فوریه ۱۹۴۸ پس از تذکار پروفسور پرن و پروفسور آوین (Avigne) درباره توسعه خطرناک الکلیسم آکادمی به پیشنهاد دکتر رویلوا (Ronrlillois) باتفاق آرا قطعنامه ذیل را تصویب کرد.

(نظر باینکه بیماریهای ناشی از الکلیسم که در ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ تقریبا از بین رفته بود مجددا بیش از پیش به نسبت استعمال مفرط شراب و آپرتیتفها بروز کرده است آکادمی پزشکی آرزومند است که در هر آموزشگه در هر باشگاه ورزشی و تربیتی سعی شود که نسل جوانرا از مخاطرات جسمی و اخلاقی و اجتماعی استعمال بی رویه نوشابه های الکلی مستحضر و از ان برحذر دارند . )

(طرح مربوط بمجازات مستی و اندازه گیری مقدار الکل موجود در خون مستان که سالهاست تقدیم مجلس گردیده بتصویب برسد) (مراتب موثر وجدی در تقطیرهای خصوصی بعمل آید.)

از افراط در میگساری خاصه آلکل تقطیری که سقوط ملی را تسهیل کرده است جلوگیری شود .

ایجاد مناطق حفاظت اجباری در اطراف آموزشگاهها مراکز کارآموزی اماکن مذهبی موسسات کارگری از طریق تحریم استعمال نوشابه های الکلی تا شعاع معینی و بدینمنظور لازم است مقرراتی بتوصیب رسد تا پروانه پیاله فروشیها در مناطق حفاظت باز خرید شود .

(پس از تصویب یک قانون جامع الاطراف از الغای قانون سپتامبر ۱۹۱۴ خودداری شود.) هیچ آگهی تبلیغتی بنع نوشابه های الکلی انتشار نیابد. هر نوع آگهیی تبلیغاتی بنفع استعمال الکل خلاف تربیت و سلامت عموم است ) .

و تسلیحات ضد الکلی بازیچه این و آن نشود رئیس حکومت شخصا این امر را وجهه همت خود قرار دهد و بیاد داشته باشد که حیات و آینده کشور ما بستگی کامل باین موضوع دارد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.