فهرست دعاهای صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه

اسراف

بخشى از دعاى شماره ۵۲ از صحیفه سجادیه :
اسراف ، خوارى و ذلت مى آورد.

حب دنیا

بخشى از دعاى شماره ۴۷ از صحیفه سجادیه :
حب دنیا، انسان را از توجه به سعادتهاى ابدى ، باز مى دارد.

دعا

بخشى از دعاى شماره ۴۵ از صحیفه سجادیه :
ترک دعا، موجب تکبر انسان مى شود.

یاد مرگ

بخشى از دعاى شماره ۴۰ از صحیفه سجادیه :
سعى کنید با انجام اعمال شایسته ، مرگ را براى خود آرامگاه و خویشاوندى نزدیک قرار دهید.
بخشى از دعاى شماره ۴۰ از صحیفه سجادیه :
یاد مرگ را نصب العین خود قرار دهید و آن را فراموش نکنید.

ریا و خودنمایى

بخشى از دعاى شماره ۴۴ از صحیفه سجادیه :
احدى غیر از خدا را در اعمالتان شریک قرار ندهید و اعمالتان را از ریا و خودنمایى پیراسته کنید.

خلوص نیت

بخشى از دعاى شماره ۲۱ از صحیفه سجادیه :
کار خدا را آنچنان براى آخرت انجام دهید تا خودتان هم در دلتان به صدق و خلوص کارتان پى ببرید.

عبادت خدا

بخشى از دعاى شماره ۲۱ از صحیفه سجادیه :
به واسطه عبادت و بندگى خدا، به خزانه هاى رحمت او دست یابید.

بیمارى و درد

بخشى از دعاى شماره ۱۵ از صحیفه سجادیه :
بیمارى و درد، نعمت و تحفه اى از جانب خداست تا به آن وسیله گناهان گرانبار شما را سبک سازد.

یاد خدا

بخشى از دعاى شماره ۱۱ از صحیفه سجادیه :
یاد خدا، مایه آبروى یادکنندگان و ذاکرین و شکر او موجب کامروایى شاکرین خواهد بود.
بخشى از دعاى شماره ۵ از صحیفه سجادیه :
سلامت دلهاى خود را در یاد کردن عظمت خدا و آسایش بدنهاى خود را در شکر نعمت خدا و چرب زبانى را در توصیف عطاى خدا قرار دهید.
بخشى از دعاى شماره ۲۸ از صحیفه سجادیه :
با بریدن از غیر خدا و پیوستن به خدا، دل را پیرایش دهید.

یارى خدا

بخشى از دعاى شماره ۵ از صحیفه سجادیه :
هر کس را که خداوند یارى کند، خوار ساختن خوارکنندگان به او زیان نمى رساند.

نیک بختى

بخشى از دعاى شماره ۱ از صحیفه سجادیه :
بدبخت کسى است که بر خلاف رضاى خدا خود را به هلاکت افکند، و یک بخت کسى است که روى دل به سوى خدا آورد.

حمد و سپاس خداوند متعال

بخشى از دعاى شماره ۱ از صحیفه سجادیه :
سپاس خدایى را که زیبایى هاى آفرینش را براى ما برگزید و روزیهاى پاکیزه را بر ما روان ساخت و ما را به تسلط بر همه آفریدگان برترى داد و از این جهت همه مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار، و به نیرویش از اطاعت ما ناچارند و سپاس خدایى را که در احتیاج ما را از غیر خود فرو بست . پس در برابر این همه نعمت چگونه بر سپاس او طاقت داریم ؟ یا کى توانیم شکرش را بجا آوریم ؟

درباره رسول اکرم (ص )

بخشى از دعاى شماره ۲ از صحیفه سجادیه :
رسول اکرم حضرت محمد (صلى الله علیه و آله ) نعمتى است که خداوند به ما ارزانى داشته و سپاس این نعمت واجب است .

بدبخت کیست ؟

بخشى از دعاى شماره ۳۷ از صحیفه سجادیه :
بدبخت ترین فرد کسى است که با دستورات خدا مخالفت کند.

شریف و عزیز کیست ؟

بخشى از دعاى شماره ۳۵ از صحیفه سجادیه :
شریف کسى است که طاعت خدا او را شرف بخشیده باشد و عزیز کسى است که بندگى خدا او را عزت بخشیده باشد.

آرزو

بخشى از دعاى شماره ۴۰ از صحیفه سجادیه :
خودتان را از فریب آرزوها در سلامت ، و از شر آرزوها در امان نگه دارید.
بخشى از دعاى شماره ۳۲ از صحیفه سجادیه :
کم کار و پرآرزو نباشید.

روش برخورد با تهیدستان و ثروتمندان

بخشى از دعاى شماره ۳۵ از صحیفه سجادیه :
تهیدستان را به چشم خوارى و ثروتمندان را با برترى نگاه نکنید.
بخشى از دعاى شماره ۲۰ از صحیفه سجادیه :
نگاه کردن با حسرت به مال ، منال ، جاه و جلال توانگران از وسوسه هاى شیطان است .

درباره گناه

بخشى از دعاى شماره ۳۱ از صحیفه سجادیه :
گناه لذتش تمام مى شود، ولى وبالش تا ابد گریبانگیر انسان است .

درباره دوستى

بخشى از دعاى شماره ۲۶ از صحیفه سجادیه :
دوستى خود را در غیاب دوستتان عنوان کنید.

پاداش اعمال

بخشى از دعاى شماره ۴۶ از صحیفه سجادیه :
خداوند عمل کوچک شما را مزد بزرگ عطا مى کند.
بخشى از دعاى شماره ۵۲ از صحیفه سجادیه :
عمل خیر خود را اندک شمارید و گناهان و خطاهاى خود را یاد کنید و به آن در پیشگاه خداى تواب و رحیم اعتراف کنید.

عبادت خدا

بخشى از دعاى شماره ۴۷ از صحیفه سجادیه :
شب تان را آباد کنید به بیدارى و عبادت خلوت گزیدن با خدا.
بخشى از دعاى شماره ۵۴ از صحیفه سجادیه :
ترس عبادت پیشگان و عبادت خاشعان و یقین و توکل واقعى مؤ من را از خداوند براى خود مسئلت کنید.

درباره خدا

بخشى از دعاى شماره ۴۹ از صحیفه سجادیه :
خداوند شما را هدایت کرد، اما راه صلاح را نرفتید و در پى خواهش ‍ دلتان رفتید. خداوند به شما پند داد، اما سنگین دل شدید و پند او را نشنیدید.
بخشى از دعاى شماره ۵۰ از صحیفه سجادیه :
خدا جوینده شماست ، اگر از درگاهش بگریزید و یابنده شماست اگر از نزدش فرار کنید.
بخشى از دعاى شماره ۵۱ از صحیفه سجادیه :
خداوند، حق شما را از ستمکاران مى گیرد.
بخشى از دعاى شماره ۵۲ از صحیفه سجادیه :
خداوند همه آفریدگان خود را محکوم به مرگ کرده است ، چه آن کس که او را به توحید بستاید و چه آن کس که او را انکار کند.
بخشى از دعاى شماره ۱۰ از صحیفه سجادیه :
سزاوارترین کارها در آئین عظمت خداوند، رحمت عطا کردن بر کسى است که از او طلب رحمت مى کند.
بخشى از دعاى شماره ۱۰ از صحیفه سجادیه :
عفو خداوند، فضل اوست و عذاب او، عدل اوست .
بخشى از دعاى شماره ۵ از صحیفه سجادیه :
هر کس را که خداوند حافظ و نگهبان او باشد، سالم و سلامت مى ماند، و هر کس را که خداوند توفیق هدایت عطا کند، دانا مى شود و هر کس را که خداوند مقرب درگاه خود سازد، عنیمت و ثروت بیکران نصیبش ‍ مى شود.
بخشى از دعاى شماره ۳۹ از صحیفه سجادیه :
صدیقان به واسطه اعمالشان مغرور نشوند و گناهکاران از خدا نومید نگردند، زیرا خداوند، پروردگار عظیمى است که فضل خود را از هیچ کس باز نمى دارد و در گرفتن حق خود بر کسى سخت نمى گیرد.

نزدیکى به خدا

بخشى از دعاى شماره ۴۷ از صحیفه سجادیه :
کوشش کنید در جهت کارهایى که موجب تقرب به خداى متعال است .

دانایى

بخشى از دعاى شماره ۵۲ از صحیفه سجادیه :
متقى ترین فرد، داناترین فرد است .

درباره غم و اندوه

بخشى از دعاى شماره ۵۴ از صحیفه سجادیه :
خداوند، زداینده غم و اندوه از درون انسان است .
بخشى از دعاى شماره ۲۰ از صحیفه سجادیه :
اگر غم به سوى شما لشکر انگیزد، قوى باشید که ساز و سلاح شما در مقابله با لشکر غم ، خداوند سبحان و مقتدر است .

مسئلت خدا

سه خصلت است که انسان را از مسئلت خداوند باز مى دارد:
۱ سستى و تنبلى در انجام دستورات نجات بخش اسلام .
۲ مخالفت با دستورات خداوند در دورى از گناه .
۳ کوتاهى در بجا آوردن شکر، حمد و سپاس نعمات بى کران الهى .

فهرست کامل دعاهاى صحیفه سجادیه

دعاى شماره ۱: ستایش عزوجل
دعاى شماره ۲: درود بر محمد و آل او
دعاى شماره ۳: درود بر فرشتگان عرش
دعاى شماره ۴: طلب رحمت بر پیروان پیغمبران
دعاى شماره ۵: درباره خود و دوستانش
دعاى شماره ۶: هنگام صبح و شام
دعاى شماره ۷: در مهمات
دعاى شماره ۸: در پناه جستن به خدا
دعاى شماره ۹: در اشتیاق
دعاى شماره ۱۰: در التجاء به خداى تعالى
دعاى شماره ۱۱: در طلب فرجام نیک
دعاى شماره ۱۲: در اعتراف به گناه
دعاى شماره ۱۳: در طلب حوائج
دعاى شماره ۱۴: در شکوه از ظالمان
دعاى شماره ۱۵: هنگام بیمارى
دعاى شماره ۱۶: طلب عفو از گناهان
دعاى شماره ۱۷: در رفع شر شیطان
دعاى شماره ۱۸: در طلب دفع بلیات
دعاى شماره ۱۹: در طلب باران
دعاى شماره ۲۰: در طلب اخلاق ستوده
دعاى شماره ۲۱: هنگامى که پیش آمدى او را غمگین مى ساخت .
دعاى شماره ۲۲: هنگام سختى
دعاى شماره ۲۳: در طلب عافیت
دعاى شماره ۲۴: درباره پدر و مادر
دعاى شماره ۲۵: درباره اولاد
دعاى شماره ۲۶: درباره همسایگان و دوستان
دعاى شماره ۲۷: درباره نگهبانان مرزها
دعاى شماره ۲۸: در اظهار ترس از خدا
دعاى شماره ۲۹: هنگامى که روزى بر او تنگ مى شد.
دعاى شماره ۳۰: در طلب یارى از خدا بر اداء دین .
دعاى شماره ۳۱: در طلب توبه .
دعاى شماره ۳۲: در نماز شب .
دعاى شماره ۳۳: در طلب خیر.
دعاى شماره ۳۴: هنگامى که مبتلایى را مى دید یا بلایى به او رخ مى داد.
دعاى شماره ۳۵: در بیان رضا به قضاء الهى .
دعاى شماره ۳۶: هنگام شنیدن بانگ رعد.
دعاى شماره ۳۷: در شکر گزارى حق تعالى .
دعاى شماره ۳۸: در عذر خواهى .
دعاى شماره ۳۹: در طلب عفو از گناهان .
دعاى شماره ۴۰: هنگام یاد کردن مرگ .
دعاى شماره ۴۱: در طلب پوشیدن عیب ها و محفوظ ماندن از آنها.
دعاى شماره ۴۲: هنگام ختم قرآن .
دعاى شماره ۴۳: هنگام نگاه کردن به ماه نو.
دعاى شماره ۴۴: هنگام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان .
دعاى شماره ۴۵: در وداع ماه رمضان .
دعاى شماره ۴۶: در عید فطر و جمعه .
دعاى شماره ۴۷: در عید اضحى و جمعه .
دعاى شماره ۴۸: در عید اضحى و جمعه .
دعاى شماره ۴۹: در دفع مکر دشمنان .
دعاى شماره ۵۰: هنگام ترس .
دعاى شماره ۵۱: در تضرع و زارى .
دعاى شماره ۵۲: در اصرار بر طلب رحمت .
دعاى شماره ۵۳: در مقام فروتنى در پیشگاه الهى .
دعاى شماره ۵۴: در طلب رفع غم ها

مطلب پیشنهادی

متن هایی از نوحه های محرم

ساربانا مهلتی دارم در این جا مشگلی رفته از دستم گلی از وی نبردم حاصلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *